โลโก้เว็บไซต์ ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 10 มิถุนายน 2567 หน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา (Execution Body : EB) มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วย อาจารย์ นักศึกษา ทีมยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในมิติการพัฒนาต่างๆกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเยี่ยมชมการทอผ้าในลวดลายต่างๆ ของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ ในกลุ่มผู้สูงวัยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง

ภาพ/ข่าว : ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน