โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563

สถานที่ : อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

ผู้รับผิดชอบ : คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานและร่วมประเมินผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

-----ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารโดมแดง มทร.ล้านนา น่าน-----

ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร และทุกคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็น ร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต และการฝึกออกแบบนวัตกรรม ซึ่งในภาคเรียนนี้ มีนักศึกษาลงทะเบียน จำนวน 3 กลุ่มเรียน รวมทั้งสิ้น 85 คน มีผลงานนวัตกรรมที่จัดแสดง จำนวน 20 ผลงาน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา