โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี การเงิน พัสดุ และควบคุมงบประมาณ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประชุมบทสรุปสำหรับผู้บริหาร สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี การเงิน พัสดุ และควบคุมงบประมาณ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และแผน งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้รายงานความก... >> อ่านต่อ


ชาวมทร. ล้านนา น่าน กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สี่เขียวจังหวัดน่าน
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

จังหวัดน่าน ร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่38 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลราชสมบัติครบ 70ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา... >> อ่านต่อ


ชาวมทร. ล้านนา น่าน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการ สวมใส่เสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการ สวมใส่เสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกันครับ  >> อ่านต่อ


นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 Miss Lili Bauer (ลิลลี่) นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS โครงการบริการชุมชนระยะ 1 ปี จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์ หลังจากที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ในรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนนำความรู้ วัฒนธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ไปเผยแพร่ที่ประเทศของตนเอง หลังจบการนำเสนอผลงาน Miss Lili Bauer (ลิลลี่) ได้ร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์ และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมชมพูภู... >> อ่านต่อ


โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ” ประจำปี 2559
ศุกร์ 3 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากร ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประสานความร่วมมือกับ 4 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยชุมชนน่าน, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กำหนดให้มีการจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ” ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปี 2559
พุธ 1 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา จากทั้ง 6 พื้นที่ (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลก) โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายกสโมสรนักศึกษา นายณรงค์ฤทธิ์ แสงทิพย์ นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี และประธานสภานักศึกษา นายอดิศร วิริยะสกุลพันธ์ นักศึกษาห... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยฯ
พุธ 1 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

นายอนุพงศ์ ฐานิศติกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นงนุช เกตุ้ย และอ.ขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ กลุ่มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาระบบสืบค้นย้อ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559
อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28- 29 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผ... >> อ่านต่อ


ชาว มทร. ล้านนา น่าน ร่วมเข้าเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เฝ้าส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 30 พฤษภาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 98


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา