โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

จับมือเดินหน้า “น่าน Light Up & Smart City” ชวนชมความงดงามเมืองน่านยามราตรี ร่วมรังสรรควิถีเมืองเก่าที่มีชีวิต ปลอดมลพิษ เสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว......
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

     วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รอบคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว "น่าน Light Up & Smart City" โดย นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน , นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการค... >> อ่านต่อ


Nan Coffee Forum 2023  “Connecting Coffee Lovers” ขับเคลื่อนกาแฟน่าน สร้างผลผลิตมูลค่าสูง สร้างรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์, อ.เจนจิรา ลานแก้ว และนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Nan Coffee Forum 2023  “Connecting Coffee Lovers” ขับเคลื่อนกาแฟน่าน สร้างผลผลิตมูลค่าสูง สร้างรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร ซึ่งจัดโดย โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยการบริหารจัดโซ่อุปทานกาแฟ และโคเนื้อ เพื่อสร้างโอกาสอาชีพที่ยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทพื้นที่สูง วิทยาลัยนานาชาติ มหา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

     วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 มีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน , นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแ... >> อ่านต่อ


การตรวจติดตามโครงการ อพ.สธ. มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีงบประมาณ 2565-2566
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566

     วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง และคณะกรรมการตรวจติดตามงาน มทร.ล้านนา เข้าตรวจติดตามโครงการ อพ.สธ. มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีงบประมาณ 2565-2566 โดย ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ หัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับและประชุมนำเสนอรายงานผลการด... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา 7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา   7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ  Iwate University, เมืองโมริโอกะ อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากอธิการบด... >> อ่านต่อ


สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เยี่ยมชมศูนย์ PAD มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.15 น. สมาชิกวุฒิสภา โดย นายสมชาย หาญหิรัญ , นายจิรชัย มูลทองโร่ย , นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย และ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มี รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองก... >> อ่านต่อ


ศูนย์ PAD มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะดูงานเกษตรกร อ.สันติสุข จ.น่าน
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566

     วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับคณะดูงานเกษตรกรจากอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดย ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,  ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ และบุคลากรศูนย์ PAD ให้การต้อนรับ และ ดร.รัชณีภรณ์ อิ่นคำ บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์ จากนั้นเยี่ยมชมโรงเรือนและแปลงปลูกต่างๆ ณ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


สวส.ขยายผลสร้างกระบวนการสารสนเทศ มทร.ล้านนา ก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO 29110 อย่างมั่นคงและยั่งยืน
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566

   ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการขยายผลการสร้างกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ มทร.ล้านนา ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2566
พุธ 24 พฤษภาคม 2566

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรต... >> อ่านต่อ


หลอดดูดธรรมชาติจากต้นข้าวสาลี ผลงานวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 3 รางวัล ในเวทีการประกวดระดับนานาชาติ
พุธ 24 พฤษภาคม 2566

          ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนายมาโนช คุ้มพนาลัยสถิต นักวิจัย จากหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion) ได้นำ 1 ผลงานนวัตกรรมของกลุ่มนักวิจัยในโครงการ “การพัฒนาธัญพืชเมืองหนาวสำหรับการผลิตบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย” ที่ได้รับการสนั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา