โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย
พุธ 3 พฤษภาคม 2566

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์    >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน เปิดรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เปิดรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.-14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หมายเหตุ :  ติดต่อ ผศ. สุเทพ บุญมาบำรุง (ผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร มทร.ล้านนา น่าน) โทร. 08 1288 1407 >> อ่านต่อ


ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566

     เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒๒(๕/๒๕๖๖) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเส... >> อ่านต่อ


คนบันดาลไฟ ปี 3 : กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ชิงเงินรางวัล 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

เชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ คนบันดาลไฟ ปี 3 : กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ** ชิงเงินรางวัล 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ** รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.khonbandarnfai.org/%E0%B8%AA%E0%B8... >> อ่านต่อ


โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566 (วัดป่านันทบุรีสังวราราม)
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

     ด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต) วัดป่านันทบุรีสังวราราม ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดทำ "โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566" โดยเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต) วัดป่านันทบุรีสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน      ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท หรือ... >> อ่านต่อ


โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566 (วัดดอยแยง)
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

     ด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 3 (ธรรมยุต) วัดดอยแยง ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดทำ "โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566" โดยเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 3 (ธรรมยุต) วัดดอยแยง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน      ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท หรือนำกุลบุตรเข้ามาบรรพชาอุปสมบท สามา... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง รายะเอียด >> >> อ่านต่อ


เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

  สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในผู้ผลักดันการรวมกลุ่ม Social Value Accelerator ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ Social Return on Investment (SROI) ให้แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนา... >> อ่านต่อ


ประกาศขยายเวลา รับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

  คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2  ภายใต้โครงการ "การจัดการความรู้ (KM) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุนละ 3,000 บาท (ทุน KM รายบุคคล)  (จำนวน 12 ทุน)   เปิดรับข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ KM RMUTL ที่ url  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1093


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา