โลโก้เว็บไซต์ PUNTIWA  JAIJADEE | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 ผู้เขียน : PUNTIWA JAIJADEE

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน(เกษตรน่าน)มอบเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
อาทิตย์ 23 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน(เกษตรน่าน)มอบเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในนามสมาคมนำโดยนางมะลิวรรณ ลาภมาก ศิษย์เก่ารุ่น 41 เลขานุการสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกันเข้ามอบเงินสดจำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำจังหวัด ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบเงินสดดังกล่าว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่านต่อไป >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายพานพุ่มสักการะ"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"รัชกาลที่ 4 ลำดับต่อมาได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย หลังจากนั้นได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ลำดับต่อ... >> อ่านต่อ


สาขาสัตวศาสตร์และประมง มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจร
เสาร์ 15 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจร ซึ่งมีหัวข้อเรื่องการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย การฟักไข่และการจัดการตู้ฟักไข่เบื้องต้น การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองและการเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการปฏิบัติการผสมอาหารไก่ด้วยตนเองบรรยายโดยคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ อาคารปฏิบัติการฟักไข่... >> อ่านต่อ


สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"ผลิตเห็ดอินทรีย์"
เสาร์ 15 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้(15 สค.63) เวลา 8.30 น.อาจารย์ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ผลิตเห็ดอินทรีย์" โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์วิถีน่าน มทร.ล้านนา น่าน   >> อ่านต่อ


กองการศึกษา น่าน มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นรุ่นที่ 2
เสาร์ 15 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม พัฒนาตน ยกระดับจิตใจเป็นผู้มีเมตตา อดทน ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข ทั้งนี้โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร คูหา เป็นผู้ก... >> อ่านต่อ


รศ.ดร.อนุชา จันทร์บูณร์ ตัวแทน มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมหารือในโครงการน่านฟ้า model (โมเดล)
อังคาร 11 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.อนุชา จันทรบูณร์ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ทั้งนี้โดยทางกองทัพอากาศจัดทำโครงการน่านฟ้า model มุ่งเน้นการพัฒนาดิน น้ำ ป่าน่านและทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดการประชุมเพื่อหาข้อยุติ โดยการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน หารือแนวทางการปลูกป่าในรูปแบบของการโปรยเมล็ดพันธุ์โดยการปลูกป่าใช้พืชพื้นบ้านดั้งเดิมผสมผสานแนวพระราชดำริของในหลวงโดยการปลูกไม้ 3 อย่างประโยช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่านจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
อังคาร 11 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง เปิดกรวยพานพุ่มถวายราชสักการะ ตัวแทนนักศึกษาอ่านบทอาเศียรวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรเป็นลำดับต่อมา ทั้งนี้โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อังคาร 11 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 8.09 น. ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้โดยมีผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์,ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทธพร คูหา,รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.เกชา คูหา,รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน *********************** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธา... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ​นำโดยท่านวรกิตติ​ ศรี​ทิพากร ​ผู้ว่าราชการ​ จ.น่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เข้าร่วมบันทึกเทปดังกล่าว ณ​ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย​ จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 105


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา