โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ผนึกกำลังสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ร่วมวางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 15 กันยายน 2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา  (ส่วนกลาง) จัดการประชุมสัมมนาสมาคมศิษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิด และมีนายกู้เกียรติ ประภัสระกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้แทนจาก สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงใหม่ , สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย, ... >> อ่านต่อ


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการ
ศุกร์ 8 กันยายน 2560

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์) ได้ทำบันทึกข้อตกลง จะร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ การศึกษาผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม ... >> อ่านต่อ


โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ 4
ศุกร์ 8 กันยายน 2560

แผนกพัฒนาวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในสถาบันการศึกษาของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเอง ที่จะเติบโตก้าวสู่การเป็นบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ฯ ผลการคัดเลือกดังนี้ ประเภทนักศึกษา... >> อ่านต่อ


ทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อังคาร 5 กันยายน 2560

ทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย อาจารย์ อธิปัตย์ สายสูง และ คุณอภิเดช กรรณิกา ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย (ก) ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร >> อ่านต่อ


ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น          จึงขอประกาศรายนามผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในที่วัน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เร... >> อ่านต่อ


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 6 )
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 6 ) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม ผู้บริหารคณ... >> อ่านต่อโครงการพัฒนาเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือ
อังคาร 15 สิงหาคม 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยอาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา , >> อ่านต่อ


งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสาร์ 12 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 >> อ่านต่อ


โครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน
เสาร์ 12 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หน่วยงาน ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน โดยรองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัฐนันท์ ฐาปนาประเสริฐ (ครูพี่เจี๊ยบ) ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Engstitute และ ผู้ประสานงานด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วันที่ 11 สิงห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 202