โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาคว้ารางวัลสื่อผสม “หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน”
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาวชนาพร อ้วนทนะ นายธนาธิป ปัวน้อย นายวีระพงศ์ พรมรักษา ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงาน แหล่งร้อยผ้าน่าน และ นายอมิต โกชุ นายกิตติ อุดอ้าย นายกรรชัย วงค์ไชยยา รับรางวัลที่ 3 ผลงาน แม่ญิงนุ่งซิ่น และอาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นงนุช เกตุ้ย ภายใต้โครงงาน “หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน” จัดโดยหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชน น่าน 17  >> อ่านต่อ


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 7) ประจำปี 2561
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 7) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมความรู้และปลูกฝังท... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผศ.ดรชุติสร เรืองนาราบ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นที่หนึ่งโดยได้รับเกียรติจากนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเงียบ แสงจำปาพาณิชย์จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก มทร.ล้านนา น่าน ดร.วันวิภา คำ... >> อ่านต่อ


การจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561

ศูนย์ภาษา มทร. ล้านนา น่าน ได้จัดอบรม "การจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม แก่คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ ในการนี้ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาได้กล่่วรายงาน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ดร.พรพิมล ศุขะวาที อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ... >> อ่านต่อ


โครงการเปิดบ้านเกษตร มทร.ล้านนา น่าน สู่ดินแดน วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Open House)
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมค่าย โครงการเปิดบ้านเกษตร มทร.ล้านนา น่าน สู่ดินแดน วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Open House) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม จากวิทยากร อาจารย์ ดร.กิจจาณัฎฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ และ อ.สุภัควดี พิมพ์มาศ และ เริ่มกิจกรรมฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย ผู้ช่วยศาสต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM DAY 2018
พุธ 15 สิงหาคม 2561

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY 2018” โดยอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดงานโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในและจาก มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลกและ ได้รับเกียรติจาก ดร.เผชิญวาส ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้” โดยโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอ... >> อ่านต่อ


เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
พุธ 15 สิงหาคม 2561

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ลานโปรโมชั่น ๓ ชั้น ๑  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่   ในงานมี จัดแสดงและสาธิต ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มองค์กรชุมชน “ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ”  การนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน ๘ ชุมช... >> อ่านต่อ


พิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
อังคาร 14 สิงหาคม 2561

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์          ดร.สมชาติ หาญวงษา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกค... >> อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
พุธ 8 สิงหาคม 2561

                        เมื่อในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน "นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มและเทคโนโลยีการเกษตร" ณ ฟาร์ม Strawberry Chang และมูลนิธิโครงการหลวงแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางด้านสมาร์ทฟาร์ม และนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยนำความรู้ เทคโนโลยี แนวคิดที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนและก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 285


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา