โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ตากโมเดล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ กล้วยหอมทอง 100 ล้าน
พุธ 15 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ อ.แม่สอด จ.ตากโดย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 17 จังหวัด และผู้ทรงวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์จากมทร.ล้านนนา ร่วมหารือในโอกาสที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ตามที่รัฐบาลใ... >> อ่านต่อ


คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะทำงาน พล.อ.ประจิณ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการสนองนโยบายการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งการจัดการศึกษา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่วนในช่วงบ่าย นายสมบัติ เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นำสมาชิกลุ่มอาชีพโคมล้านนา กลุ่มผักป... >> อ่านต่อ


การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 25 ตุลาคม 2560

ตามที่รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 111(11/2560)  มีมติ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประดับดอกดาวเรืองส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560

แผนกไม้ดอกไม้ประดับสาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.พิกุล สุรพรไพบูลย์ ร่วมประดับดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 "ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล... >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ผนึกกำลังสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ร่วมวางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 15 กันยายน 2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา  (ส่วนกลาง) จัดการประชุมสัมมนาสมาคมศิษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิด และมีนายกู้เกียรติ ประภัสระกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้แทนจาก สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงใหม่ , สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย, ... >> อ่านต่อ


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการ
ศุกร์ 8 กันยายน 2560

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์) ได้ทำบันทึกข้อตกลง จะร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ การศึกษาผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม ... >> อ่านต่อ


โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ 4
ศุกร์ 8 กันยายน 2560

แผนกพัฒนาวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในสถาบันการศึกษาของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเอง ที่จะเติบโตก้าวสู่การเป็นบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ฯ ผลการคัดเลือกดังนี้ ประเภทนักศึกษา... >> อ่านต่อ


ทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อังคาร 5 กันยายน 2560

ทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย อาจารย์ อธิปัตย์ สายสูง และ คุณอภิเดช กรรณิกา ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย (ก) ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร >> อ่านต่อ


ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น          จึงขอประกาศรายนามผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในที่วัน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เร... >> อ่านต่อ


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 6 )
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 6 ) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม ผู้บริหารคณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 206


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา