โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

เกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ล้่านนา น่าน นาย ปฎิพล สวนทา ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร เป็นผู้มอบ เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านในวันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  >> อ่านต่อ


"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวาลา ๑๔.๐๐ น. ผุ้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่มเข้าร่วมสนับสนุนให้กับศูนย์อำนวยการประประสานงานของจังหวัดน่าน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อใช้ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้ ทั้งนี้บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทานตามได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไว้แล้ว >> อ่านต่อ


กิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙ 
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

วันที่ ๕ ธค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ พร้อมด้วยอาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธ์ุ นำตัวแทนนักศึกษาร่วมพัฒนาคูคลองบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับชุมชนใกล้เคียง เช่นชุมชนบ้านเชียงแข็ง ,น้ำล้อม,หัวเวียงเหนือ,บ้านมหาโพธิ์,เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายกเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อร่วมให้กำลังใจแก่จิตอาสาทุกคนที่มาช่วยกิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙  >> อ่านต่อ


เชิญนักศึกษาประกวดเรียงความ หัวข้อ
จันทร์ 3 ธันวาคม 2561

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จัดประกวดเรียงความ หัวข้อ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประานอาเซียนในปี 2562" โดยแยกเป็นระดับมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล และเรียงความที่ได้รับรางวัล จะตีพิมพ์ ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ” มาที่ สมาคม... >> อ่านต่อ


โครงการค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านห้วยนาย
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2561 นายกสภาองค์กรสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายอภิเดช กรรณิกา พร้อมกับทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์น่าน เดินทางไปปฏิบัติราชการในโครงการค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านห้วยนาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อช่วยเหลือและให้บริการด้านต่างๆให้กับทางโรงเรียน เช่นการปรับปรุงอาคารโดยการทาสีใหม่ การบริการซ่อมแซมเครื่องยานยนต์ โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา อาจารย์เกรียงไกร ธนมิตร อาจารย์สุรชัย อิ้มทับ อาจารย์ณัฐพล กาบคำ และนายอนุชัย หมื่นโฮ้ง เจ้าหน้าที่ ร... >> อ่านต่อทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๗.๐๐ น. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา พร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าทีนำโดย อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ ,อาจารย์กฤษณธ สินตะละ,อาจารย์จุลทรรศน์ คีรีแลง,นางสิริรัตน์ ต้นผล,นางจารุวรรณ อินทรทิพย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS Ms.Rainy นำต้นกฐินเข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑... >> อ่านต่อ


นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561

วันพุุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร และคณะทำงานเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑เพื่อตรวจติดตามเยี่ยมนักเรียนทุน จำนวน ๖ คน ดังนี้ ๑) นายพีรภัทร แปงอุด ๒) นางสาวปัทมา ใจปิง ๓) นายณัฐวัฒน์ ใจปิง ๔) นายไตรภพ ขาเหล็ก ๕) นางสาวสมิตา เรืองยศ ๖) นางสาวชลลดา อุ่นถิ่น โดยติดตามในส่วนของข้อมูลผลการเรียน บัญชีการใช้จ่ายเงินทุน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของนักเรียน ดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเ... >> อ่านต่อ


ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์
พุธ 21 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ในวาระต่างๆ เช่น ๑) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไตรภาคีแก่เด็กด้อยโอกาส ๒) การร่วมมือกับสถาบันอาหารฯด้านการวิจัย ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตลอดจนถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๓) การพัฒนาอาชีพทดแทนการปลูกข้าวโพดใช้พื้นที่น้อยผลตอบแทนมา... >> อ่านต่อ


โครงการ Thinking Beyond Borders (TBB)
อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา ได้รับเกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Cross - Cultural Solutions,Thailand (CCS) และคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Thinking Beyond Borders (TBB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรม และ ร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีมอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์และเจ้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 319


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา