โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2567
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้องคมนตรี “พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567

           วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2567
พุธ 19 มิถุนายน 2567

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 19 มิถุยายน พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  รักษาการประธานคณะก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
พุธ 19 มิถุนายน 2567

     วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมรสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้พัฒนาตนและยกระดับจิตใจเป็นผู้ที่มีเมตตา อดทน สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข      ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่ 2 ปีการศึกษา 2567
พุธ 19 มิถุนายน 2567

     วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแนะนำสถานที่ต่างๆภายในมหาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ได้ทราบรายละเอียดข้อมูล ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และอาคารสถานที่เพื่อการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาต่อไป ได้แก่ - อาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการวิจัย
พุธ 19 มิถุนายน 2567

  วันที่ 11 มิถุยายน พ.ศ. 2567  คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการวิจัย เวลา 13.30 - 15.00 น.ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ผศ.ดร. ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ เทศบาลตำบลวังผาง นำเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ตามโครงการ ผู้นำหัวใจอินทรีย์ สู่วิถีชีวิตที่พอเพียง
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567

      วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมราชรัตน์ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังผาง  โดยนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผาง เพื่อร่วมกันในการจัดการศึกษาให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล เพื่อการทำเกษตรแบบวิถีธรรมชาติในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ อาทิ การปรับปรุงดิน การทำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก  เพื่อย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567

     วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบกฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การให้บริการด้านต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย      โดย ผศ.พชร สายปาละ รองคณบดีคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รักษาการผู้ช่วยอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และหน่วยงาน จัด“โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ปล่อยปลามัน 1,000,000 ตัว
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน , โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบก ที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน และหน่วยงานอุทยานแห่งชาติขุนน่าน จัด“โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2567 ปล่อยปลามัน 1,000,000 ตัว โดย ผศ.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการ “คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ” ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสำนักปลัด กระทรวง อว.
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฎิรูปการณ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ “คลินิคตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่   เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเขียนหนังสือ ตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2086


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา