โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

โครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานมอบรางวัล โครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน <<< เชียงใหม่นิวส์ >> อ่านต่อ


กิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น
พุธ 12 กันยายน 2561

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์อภิญญา กันธิยะ (หัวหน้าหลักสูตรการตลาด) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ซ้อนยนต์ อาจารย์วรรณิดา ชินบุตร อาจารย์จิตรา ปั้นรูป ดร.ฐานิญา อิสสระ และนักศึกษาหลักสูตรการตลาด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน จัดกิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” เมื่อวันที่ >> อ่านต่อ


โครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน”
อังคาร 11 กันยายน 2561

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยนายพงษ์พันธ์ ธรรมลังกา งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้ โทษพิษภัยของยาเสพติด ทักษะการปฎิเสธและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหานักศึกษาแกนนำจำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายวัชระชัย ใจน้อย นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3(4ปี) 2. นายไตรภพ ขาเหล็... >> อ่านต่อ


โครงการยกระดับการใช้ ไอที เตรียมความพร้อม สําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รอบ ๒ น่าน
จันทร์ 10 กันยายน 2561

   ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยคุณภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Trainer- ICDL) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) จัดโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียม... >> อ่านต่อ


การประชุมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
พุธ 5 กันยายน 2561

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา" ในวันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 ณ ลำปางกรีนการ์เด้นรีสอร์ท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภายใต้การ ดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา งบประมาณประจำปี 2561  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ในการผลิตกำลังคน ผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ความเป็นเลิศในด้านเกษตรและอาหาร ให้ความสำคัญใน... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2
อังคาร 4 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อประยุกต์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ขึ้น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เทคนิคการสอนในงานที่รับผิดชอบ ที่จะส่งผลให้การเรียนการสอนเป็... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ Brawijaya-RMUTL International Class Program ; ฺBRIC Program
จันทร์ 3 กันยายน 2561

                เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 - 3 กันยายน 2561  ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาพืชศาสตร์  นำนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ Brawijaya-RMUTL International Class Program ; ฺBRIC Program ณ มหาวิทยาลัย ฺBrawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ท... >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 3 กันยายน 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคเช้า จำนวน 2,527 ราย ภาคบ่าย จำนวน 1,780 รวมทั้งสิ้น 4,307  ราย >> อ่านต่อยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พุธ 22 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธานและให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 1 - 2 ซึ่งเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จาก มทร.ล้านนา น่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราพร พูลยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตินันท์ กุมาร ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ธ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 297


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา