โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเชียงกลาง(ประชาพัฒนา) เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 26 มี.ค. 2564
ศุกร์ 26 มีนาคม 2564

          วันที่ 26 มี.ค. 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการต่อยอดความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครอบครัวพอเพียงให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่  - กลุ่มสาขาพืชศาสตร์ ได้แก่ Butternut, ส้ม, ดิน-ปุ๋ย เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เห็ดและกล้วยไม้ เป็นต้น - กลุ่มสาขาสัตวศาสตร์และประมง  ได้แก่ ฟาร์มโคเนื้... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานประชุมวิชาการ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564

          วันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานประชุมวิชาการ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021 ผ่านระบบ MS Teams โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานจัดงานกล่าวรายงานและต้อนรับผู้ร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่างานและการเขียน คู่มือปฏิบัติงานหลักฯ มทร.ล้านนา
อังคาร 23 มีนาคม 2564

วันที่ 23 -24  มีนาคม  2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี   พิษณุโลก  กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล  ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การวิเคราะห์ค่างานและการเขียน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ     โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เตรียมความพร้อมวัยนักศึกษาก้าวสู่วัยทำงาน
จันทร์ 22 มีนาคม 2564

                  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่วัยทำงาน  พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุจรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่นักศึกษาด้วย  โดยได้รับเกียรติจากคุณ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
จันทร์ 22 มีนาคม 2564

          วันจันทร์ ที่ 22 มี.ค. 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   เพิ่มเติม คณะบริห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน และเครือข่ายฯ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศ AIE ม.แม่ฟ้าหลวง
ศุกร์ 19 มีนาคม 2564

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ หลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ ผู้อำนวนการศูนย์ AIC และคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย หัวหน้าหน่วยวิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง คุณฑิฆัมพร กองสอน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ นางสาวสุภาพร แซ่ลิ้ม เกษตรและสหกรณ์จังหหวัดน่าน และคณาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศ AIE ม.แม่ฟ้าหลวง ประชุมเพื่อหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มี.ค. 64
ศุกร์ 19 มีนาคม 2564

          วันที่ 19 มี.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดมแดง  เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษา สร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา ... >> อ่านต่อ


โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 19 มีนาคม 2564

         วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 คน พร้อมด้วยคุณครู จำนวน 5 คน           โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน กล่าวต้อนรับนักเรี... >> อ่านต่อ


รศ.ลิปิกร มาแก้ว นำศิลปินจิตอาสาส่งมอบผลงานศิลปะเพื่อสุขภาวะทางศิลปะในโครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม
อังคาร 16 มีนาคม 2564

             วันที่ 15 มีนาคม 2564 รศ.ลิปิกร มาแก้ว  อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ประธานโครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม นำศิลปินจิตอาสาเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยล้านนา ร่วมส่งมอบผลงานศิลปะเพื่อสุขภาวะทางศิลปะ ผ่านผลงานศิลปะจิตอาสา จำนวน 30 ภาพ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งที่อาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประกาศผลการออกสลากการกุศลงานประจำปีและงานของดีเมืองน่าน ปี 2564
จันทร์ 15 มีนาคม 2564

           วันที่ 14 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประกาศผลการออกสลากการกุศลงานประจำปีและงานของดีเมืองน่าน ปี 2564 ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 22.00 น. ณ บริเวณเวทีใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลและประกาศผลผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) "งานของดีเมืองน่าน" แบบเรียลไทม์ (Real Time) โดยสลากการกุศลได้จำหน่ายทั้งหมดจำนวน 20,000 ใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 880


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา