โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม จัดแสดงผลงานนิทรรศการการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ New normal
จันทร์ 15 มีนาคม 2564

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานนิทรรศการสร้างสรรค์จากผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยเป็นการรวบรวมผลงาน โครงการของนักศึกษาออกแบบ อุตสาหกรรม ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์สูจิบัตร และการประชาสัมพันธ์ ในแนวคิด ผลิตภัณฑ์ New normal และเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาออกแบบ อุตสาหกรรม ได้มีโอกาส สร้างสรรค์ผลงานโครงกา... >> อ่านต่อ


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ณ มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 14 มี.ค. 2564
อาทิตย์ 14 มีนาคม 2564

          วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 2564 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท บีสโปคไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด           โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง , ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ , รองอธิการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 2564
เสาร์ 13 มีนาคม 2564

          วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 2564 เวลา 09.30 น. จังหวัดน่านได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี           ในการนี้ ผศ.... >> อ่านต่อ


พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564  ที่อาคารอเนกประสงค์  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก  โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ร่วมกิจกรรมจำนวน  199  คน  นอกจากนี้   มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ... >> อ่านต่อ


โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564

          วันที่ 11 มี.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ในกิจกรรมย่อย "การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและพยายามในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต" ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยมี ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานเปิดพิธี , ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน >> อ่านต่อ


โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาเข้าอบรมความรู้เรื่อง STEM และ MILK
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564

          วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ทางโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ และขอสนับสนุนวิทยากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "STEM" และ "MILK" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 37 คน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน แผนงานที่ 1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ควบคู่ไปกับการคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ทำบุญประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ล่วงลับ
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564

    วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2564 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว  เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่ล่วงลับ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่     สำหรับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งเม... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 10 มีนาคม 2564

           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์วิชาชีพที่ได้จากสถานประกอบการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำผลจากการฝึกงานมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและกิจกรรม โ... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา วางแผนกิจกรรมหนุนเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการ การบริการวิชาการฯ
อังคาร 9 มีนาคม 2564

      คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ร่วมประชุมดำเนินโครงการ "การต่อยอดความรู้สู้ครอบครัวพอเพียง" กิจกรรมหนุนเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการ การบริการวิชาการ การสร้างภาคีเครือข่ายโรงเรียนตัวป้อน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร. ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมเรื่องราคาข้าวโพดตกต่ำของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวาน
อังคาร 9 มีนาคม 2564

ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ตึกกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน          ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 880


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา