โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านกองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11-12 กันยายน 2564
          วันที่ 11-12 กันยายน 2564 กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา