โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1444 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย "การต่อต้านทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กร"

                           ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

                         ณ ห้องพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เวลา 14.00 - 15.00 น. เรียนเชิญ - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                                 - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา กองบริหารทรัพยากร สำนักบริหาร

เวลา 15.00 - 16.00 น. เรียนเชิญ - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

                                                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา