โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้ ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเกียรติจาก นางสาวนริศรา อินต๊ะวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนายกัณตภณ คุ้มศิริ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ได้บรรยายให้ความรู้ “การต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา” ณ ห้องประชุมชมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา