โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกผู้ปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ส่งเสริมกสิกรรมเมืองหงสา เรื่อง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกผู้ปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ส่งเสริมกสิกรรมเมืองหงสา เรื่อง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 471 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช รสเครือ โดยมีนางอนงค์นาฏ เรืองอินตา,นางสาวสุภาพร จันทร์ผล,นางสุพัตรา ถาวรรณา เจ้าหน้าที่ประจำสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร และนายสุพจน์ ดีอิ่นคำ นักวิชาการการศึกษา(ผู้ประสานงาน) ได้เดินทางไปราชการการต่างประเทศลาว บ้านนาแก่นคำ แขวงไชยะบุลี เมืองหงสา ณ ฝ่ายพัฒนาสังคม บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกผู้ปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ส่งเสริมกสิกรรมเมืองหงสา เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลเมลอน" ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น น้ำเมลอน, เมลอนอบแห้ง, วุ้นเมลอนอบแห้ง, และแยมเมลอน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสามชิกมีความรู้ ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลเมลอน นำไปสู่การพัฒนาอาชีพอีกทางเลือกหนึ่ง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลเมลอน ประเภทต่างๆออกสู่ตลาดภายในและภายนอกเมืองหงสาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา