โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชว์ห่วย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชว์ห่วย”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยอาจารยอภิญญา กันธิยะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชว์ห่วย” กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยมีการออกสำรวจร้านค้า ให้คำแนะนำ การจัดภูมิทัศน์ร้านค้า การจัดเรียงสินค้า และเขียนแผนพัฒนาร้านค้า เพื่อพัฒนาร้านค้าปลีกและร้านโชว์ห่วยในท้องถิ่นให้มีศักยภาพพร้อมกับคัดเลือก 3 แผนงานสุดท้าย เพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาร้านค้าจริงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา