โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ พิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กำหนดการ พิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

พิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

และงานสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

................................................................................................

เวลา07.00 น. – 08.00 น.    - พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 แบบพื้นเมือง

  •  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล

เวลา ๐๘.0๐น. – ๐๙.๐๐น.      - ลงทะเบียน ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑1.0๐น.      - พิธีทางศาสนา ทำบุญสืบชะตามหาวิทยาลัย

                                      - พิธีกรกล่าวเชิญประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                      - พิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำอาราธนาศีล

                                      - ประธานสงฆ์ให้ศีล , อาราธนาพระปริต

                                      - พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป สวดเจริญพุทธมนต์, พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป อ่านธรรม

                                      - ประธานสงฆ์มอบชะตา

                                      - กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

                                      - ตัวแทนคณาจารย์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

                                      - พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร, พิธีเจิมป้ายอาคาร

                                      - กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย, เสร็จพิธี

เวลา 11.00 น. – 12.00 น.    - ถวายเพลพระสงฆ์

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. – รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

เวลา 13.00 น. –15.00 น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานหน้า

เสาธง บริเวณหน้าอาคารอำนวยการและร่วมพิธีสรงน้ำตามสถานที่ดังนี้

-                                      - สรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ (พระพุทธนันทบุรีศรีวิทยาเขตเกษตรราชมงคล) ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ

                                        - สรงน้ำพระพิรุณ, สรงน้ำเจ้าพ่อพุทธรักษา

เวลา 15.00 น. – 16.30 น.    - พิธีรดน้ำดำหัวปีใหม่เมืองณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

- ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า กล่าวคำขอขมาต่อรองอธิการบดี อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส

- ตัวแทนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า มอบของที่ระลึกแด่รองอธิการบดี อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส

- รองอธิการบดี อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ให้พรแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา

-ตัวแทนนักศึกษา กล่าวคำขอขมาต่อคณาจารย์

- คณาจารย์ให้พรแก่นักศึกษา

*หมายเหตุ* - อาจารย์/เจ้าหน้าที่/ศิษย์เก่า แต่งกายชุดพื้นเมืองสุภาพ

             - นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา หรือเสื้อพื้นเมือง กางเกง/กระโปรงสุภาพ

            -   คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ให้เตรียมน้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบน้ำหอม เข้าร่วมงาน

 -   นักศึกษาให้จัดเตรียมขันน้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบน้ำหอม และของที่ระลึกมาเป็นสาขา/ชั้นปี เพื่อดำหัวอาจารย์ในหลักสูตรตามความเหมาะสม

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา