โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม “โรงเรียนเกษตรกร” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรม “โรงเรียนเกษตรกร” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 501 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                               การดำเนินโครงการ โรงเรียนเกษตรกร “เกษตรกรมืออาชีพ” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ทิมขำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผดิมศิลป์  รามศิริ พร้อมทั้งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ได้จัดทำโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพด้านการจัดการผลิตผลิตพืชอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต  ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถได้ผลผลิตตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้มั่นคง พึ่งตนเองและเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้  และ 3) เพื่อสนับสนุน นโยบายและพันธกิจของจังหวัดน่าน ตาม โครงการ “น่านเมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย”  โดยการดำเนินงานแบ่งกลุ่มพืชออกเป็น 7 ชนิด  คือ  พืชผักสวนครัว, โกโก้, เงาะ, ส้ม,  เผือก, ฟักทอง  และ พริก  ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอนาน้อย  อำเภอเมือง  อำเภอทุ่งช้าง  อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา  และ  อำเภอแม่จริม  การดำเนินโครงการเริ่มต้นด้วยการจัดสัมมนาเครือข่ายและเกษตรกร โดยเชิญเกษตรกรทุกกลุ่มมาร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพของเกษตรกร ร่วมกัน นำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการเรียนการสอนของโครงการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยมีเกษตรเข้าร่วมโครงการ 65  คน  ณ  ห้องกาสะลองคำ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน  ภายใต้หัวข้อ  ปัญหา  ต้นทุน  การวางแผนการผลิต  มาตรฐานการผลิต  การควบคุมโรงและแมลงศัตรูพืช  การตลาด และ zero wasteออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา