โลโก้เว็บไซต์ โครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ การผลิตพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ การผลิตพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                       กิจกรรมโครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ การผลิตพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ เพื่อพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร จันทร์ไชย หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ทิมขำ หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรม คือ  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล   พุทธวงศ์ นักวิชาการอิสระ 2) คุณธีรวัฒน์ เรืองมาก สังกัดองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล  3) คุณสมนึก ยศดำเนิน บริษัทเซนทรัลฟู๊ด รีเทล จำกัด 4) คุณประทุม จิณะเสน ประชารัฐสามัคคีน่าน-วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับตัวแทนเกษตรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน (7 กลุ่มพืช) จำนวน 11 คน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในการผลิตพืชแต่ละชนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา