โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 2823 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-23  สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงได้จัดทำกำหนดการเพื่อแจ้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
          9  สิงหาคม 2562      ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
         17 สิงหาคม 2562      ซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                             ช่วงเช้า         - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                                            
                                             ช่วงบ่าย        - คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                                                - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
         19 สิงหาคม 2562 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                             ช่วงเช้า         - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
                                             ช่วงบ่าย        - คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                                                - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33                                                                      ประจำปีการศึกษา 2561<
<< Click

winkการแต่งกายของบัณฑฑิตหญิงและชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา <<< Click


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา