โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1505 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

                                        ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

                      ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

                                ...............................................................................

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๕.๐๐น. – ๑๖.๐๐ น. นักศึกษาทุกชั้นปีฝึกซ้อมพิธีการไหว้ครู ณ อาคารเอนกประสงค์

เวลา ๑๖.๐๐น. – ๒๐.๐๐ น. จัดทำพานไหว้ครู ณ ใต้อาคารเอนกประสงค์

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียน ณ อาคารเอนกประสงค์

เวลา ๐๘.๓๐ น. - คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษาทุกคนพร้อมกันในบริเวณพิธี

เวลา ๐๙.๐๙ น. - พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมในพิธี

                    - พิธีกรเชิญประธานในพิธี รองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                    - พิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

                    - พิธีกรสมาทานเบญจศีล

                    - ประธานสงฆ์ให้ศีล, พิธีกรนำอาราธนาพระปริตร

                    - พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

                    - พิธีกรนำกล่าวบูชาข้าวพระพุทธ,พิธีกรนำกล่าวถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์

                    - พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม                                                                   

                      แก่พระสงฆ์  

                    - พิธีกรกล่าวนิมนต์ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกภา

                    - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกภา ในหัวข้อ “ครูผู้มีพระคุณอันประเสริฐ”

                    - พระสงฆ์ อนุโมทนา

                    - พิธีกรนำกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย , เสร็จพิธีทางศาสนา

                    - พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๓๐ น. - พิธีไหว้ครู

                     - พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี เจิมหนังสือเป็นมงคลฤกษ์

                     - ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาพระคุณครู และปฏิญาณตน

                     - ประธานในพิธี,คณาจารย์เข้าประจำจุด เพื่อรับพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู

                     - ตัวแทนนักศึกษามอบพานธูปเทียน และกรวยดอกไม้ไหว้ครู

                     - พิธีมอบทุนการศึกษา

                     - พิธีกรเรียนเชิญประธาน กล่าวให้โอกาสแก่นักศึกษา

                     - เสร็จพิธี

*หมายเหตุ - คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ แต่งกายชุดพื้นเมือง , นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 

                                                    

 

กำหนดการ

                            โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                   วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

                                                       ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

                                                           ……………………………………………………………..

                        เวลา ๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน ณ อาคารเอนกประสงค์

                        เวลา ๑๓.๓๐ น. - ประธานในพิธี (รศ.สมชาติ หาญวงษา ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

     ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  )

                                             - ถวายความเคารพ

                                             - เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ

                                             - ถวายความเคารพ

                                             - เพลงสรรเสริญพระบารมี (ยืนหันหน้าไปที่พระฉายาลักษณ์)

                                             - กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามจุด

                                             - เสร็จพิธี

*หมายเหตุ - คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ แต่งกายสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงสุภาพ , นักศึกษาแต่งกายสวมเสื้อ

                สีเหลือง กางเกงวอร์มสีเทา/ดำ,รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ

 

 

              

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา