โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ให้สอดคล้องกับนโยบาย อววน. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ให้สอดคล้องกับนโยบาย อววน.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตัวแทนจากคณบดีทุกคณะ และ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้สอดคล้องกับแผนงานโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

1. เอกสารการประชุมการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ https://drive.google.com/drive/folders/1HQPAD40ZeHPJaFhfl-171b58peK783N-

2. เอกสารการประชุมแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GZUYj4oc8QL8WKgOrE4AAp-_FeTbzF2y

หมายเหตุ :  เว็ปไซต์  โครงการอาสาประชารัฐ http://hsmi2.psu.ac.th/par สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง line:maiicnx ส่งข้อเสนอโครงการทางเว็ปไซต์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา