โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 538 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วยนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน, นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะผู้ติดตาม ในงานสัมมนาและเสวนา "ยุทธศาสตร์นำพาการพัฒนายางพาราทั้งระบบ"  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงของการยางแห่งประเทศไทยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พนักงานการยางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวน ยางระดับประเทศ ระดับเขต ตลอดจนเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาและเสวนา จำนวน 1,500 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและเสวนาได้ร่วมกันระดมความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อนำผลจากการระดมความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในระยะเวลที่กำหนด ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีเป้าประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่
1. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นและสม่ำเสมอ
2. สถาบันเกษตรกรฯ มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของเกษตรกรฯ ได้
3. สถาบันเกษตรกรฯ มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และมีขีดความสามารถ ในการทำธุรกิจ
4. เกษตรกรฯ รุ่นใหม่มีความพร้อมที่จะรับสืบทอดกิจการต่อจากบิดามารดา

ในโอกาสนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวเสวนาหัวข้อ "กู้วิกฤตยางพาราไทย ด้วยกลไกยางพาราประชารัฐ" ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ภาพ/ข่าว โดย นายRoshan Limbu นักศึกษาฝึกงาน แผนกประชาสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา