โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์จัดสัมมนาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์จัดสัมมนาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดสัมมนาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในครั้งนี้

โดยสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดการเรียนการสอน วิชาสัมมนาสัตวศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการของรายวิชา จึงได้จัดการสัมมนาทางสัตวศาสตร์ขึ้น โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ (๔ ปี) จำนวน ๑๓ คน และระดับปริญญาตรีเทียบโอน ชั้นปีที่ ๒ (๒ ปี) จำนวน ๑ คน มีหัวข้อสัมมนา จำนวน ๗ เรื่อง ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประมวล เติมสมบัติถาวร เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รัชนี บัวระภา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องเรียนรวม สาขาสัตวศาสตร์และประมง

          

  

      

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา