โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 2093 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 3 ราย
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศร์ สุปินราช สังกัดสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพืชศาสตร์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศินุพล พิมพ์พก สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์

สำเนาคำสั่งมทร. ที่ 320/2563 ลงวันที่ 21 ก.พ. 63 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา