โลโก้เว็บไซต์ การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ประจำภาคเรียนที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ประจำภาคเรียนที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มีนาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ได้รับเกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดยมีหัวหน้าหลักสูตรศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

   สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นักศึกษาและทุกคนจะได้ประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดภาคการเรียน ได้เสนอแนวคิดและผลงานนวัตกรรมของตนเอง

   ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เกี่ยวในรายวิชาเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ อาคารโดมแดง มทร.ล้านนา น่าน #พิธีกรโดยอาจารย์เจนจิรา  ลานแก้ว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา