โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เอกสาร  “แนวปฏิบัติที่ดี การเดินทาง ไปราชการ การยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชาสัมพันธ์เอกสาร “แนวปฏิบัติที่ดี การเดินทาง ไปราชการ การยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กรกฎาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 813 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ขอประชาสัมพันธ์เอกสาร  “แนวปฏิบัติที่ดี การเดินทางไปราชการ การยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม”  เพื่อให้บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน นำไปใช้ประโยชน์  ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

      1. เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีการเดินทางไปราชการ การยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม  


                 - 1.1 แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ  

                  - 1.2 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ  

                  - 1.3 แบบฟอร์มขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา