โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

***********************

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ​และมีนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา น่าน หัวหน้าคณะกรรมการดำเนินงานเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตน และยกระดับจิตใจ เป็นผู้ที่มีเมตตา อดทน และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข

2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

3. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานภายนอกและชุมชน ได้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบบูรณาการความร่วมมือ บวร. (บ้าน วัด โรงเรียน/มหาวิทยาลัย)

​การจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งนี้ ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๑๔๔ คน รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมกศาสตร์ จำนวน ๒๑๐ คน การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ,มณฑลทหารบกที่ ๓๘,วัดสถารศ และชุมชนบ้านสถารศ ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนสถานที่ดำเนินการอบรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ภาพ-ข่าว #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

แหล่งข่าว#ที่นี่เมืองน่านรายงาน(เฟซบุ๊ค)

            

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา