โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษา น่าน มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นรุ่นที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กองการศึกษา น่าน มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นรุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 สิงหาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม พัฒนาตน ยกระดับจิตใจเป็นผู้มีเมตตา อดทน ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข ทั้งนี้โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร คูหา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธีโดยกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากร พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล กอ.รมน.นน. ซึ่งจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักธรรมกับการดำเนินชีวิต ทั้งนี้โดยมีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.เกชา คูหา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

                    


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา