โลโก้เว็บไซต์ ทีมเรือแม่ป้อมราชมงคล รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือใหญ่ 55 ฝีพาย งานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ทีมเรือแม่ป้อมราชมงคล รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือใหญ่ 55 ฝีพาย งานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1429 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นตัวแทนทีมเรือแม่ป้อมราชมงคล มทร.ล้านนา น่าน วัดมิ่งเมือง เข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือยาว ประเภทเรือใหญ่ 48-55 ฝีพาย มีจำนวน 4 ลำ เข้าแข่งขัน ในงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สนามเทศบาลเมืองน่าน) โดยมีอาจารย์อธิปัตย์ สายสูง เป็นผู้ดูแลทีมเรือ ซึ่งมีนักศึกษามทร.ล้านนา น่าน ร่วมในการแข่งขันนี้ด้วย

            งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบต่อกันมาแต่โบราณกาล เรือมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม เป็นเรือขุดแบบ เรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่ามงาม ลำเรือทาสีสวยสดและมีลวดลายที่สวยงาม ในปี 2563 จังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน จัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระจายรายไได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา