โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการดำเนินงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตราฐาน ประชุมเพื่อวางแผนการจัดงานครั้งต่อไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะกรรมการดำเนินงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตราฐาน ประชุมเพื่อวางแผนการจัดงานครั้งต่อไป

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์   เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร   จันทร์ไชย หัวหน้าหน่วยวิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง ร่วมประชุมกับเครือข่ายวิสหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน ภาคีเครื่อข่าย และคณะกรรมการดำเนินงาน "ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตราฐาน" เวลา 13.30 น. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องชมพูภูคา 1 ตึกกองบริหารทรัพยากร น่าน  เพื่อสรุปการจัดงานและพิธีเปิด "ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตราฐาน" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ อาทิ เช่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมงานฟาร์มพืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง และผลิตภัณฑ์ที่มาจากการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ สินค้าเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน ภาคีเครื่อข่าย และการเสวนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ได้วางแผนการจัดงานครั้งต่อไป ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา