โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน บริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน บริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กรกฎาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 21 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบหมายให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ การบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ และร่วมหารือหารจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศในการสร้างตัวป้อนเชิงรุก ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ และอาจารย์ศุภมาศ ทรัพย์ทวีธรกิจ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวปราณี มะโนวร และนางสาวศุภัควดี พิมพ์มาศ เจ้าหน้าที่ประจำกองการศึกษาน่าน นายอภิสิทธิ์ คำแสน นายพีรยุทธ พุฒิมา นางสาวจารุณี บุญนิยม และนางสาวนรากรณ์ กลิ่นจันทร์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา