โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ประจำภาคการศึกษา 2/2564 (ฉบับที่ 1) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ประจำภาคการศึกษา 2/2564 (ฉบับที่ 1)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดน่าน ซึ่งพบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อและได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ตามที่ทราบแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่จะได้รับผลกระทบ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 และ 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2548 จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำภาคการศึกษา 2/2564 ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา