โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการจัดการศึกษา วิจัย นวัตกรรม พร้อมหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาร่วมกับ มจพ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการจัดการศึกษา วิจัย นวัตกรรม พร้อมหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาร่วมกับ มจพ.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มกราคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1871 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการทำความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรต่างๆร่วมกัน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร มจพ. ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ทศวรรษหน้า พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการภายในสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย -ฝรั่งเศส (TFII) ,ห้องปฏิบัติการภายในสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STRI),ห้องปฏิบัติการภายในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) ,ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,ห้องปฏิบัติการคณะสภาปัตยกรรมและการออกแบบ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองกิจการนักศึกษาตลอดจนกองงานสายสนับสนุนการศึกษาภายใต้สำนักงานอธิการบดี และในโอกาสเดียวกันนี้คณะผู้บริหาร มทร. ล้านนายังได้ติดตามความก้าวหน้าของคณาจารย์ มทร. ล้านนา ที่กำลังศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตของ มจพ. อีกด้วย
     สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของ มทร.ล้านนา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป (ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ศึกษาดูงาน มจพ.)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา