โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จับมือ จังหวัดตาก มทบ.310 และ สสค. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับทหารกองหนุนฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา ตาก จับมือ จังหวัดตาก มทบ.310 และ สสค. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับทหารกองหนุนฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 1199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ตาก ร่วมกับจังหวัดตาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค.) และค่ายวชิรปราการ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการนำร่อง “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับทหารกองหนุนที่ปลดประจำการหรือกำลังจะปลดประจำการ เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก กรณีศึกษา ค่ายวชิรปราการ” พร้อมร่วมสานเสวนา เรื่อง “แผนพัฒนากำลังคน อนาคตจังหวัดตาก”
.
เวลา 13.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ตาก และคณะ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตรีผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ พล.อ.เดชา ปุญญบาล ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงกลาโหม ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มทร.ล้านนา ท่านอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร และท่านพัฒนพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ สสค. ในการเดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ณ อาคารสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ โดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตและการค้าขายติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมกำลังคนและยกระดับให้มีอาชีพที่เข้มแข็ง พร้อมต่อการรองรับที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทหารกองหนุนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญเพราะเป็นกลุ่มวัยผู้ใช้แรงงานชายฉกรรจ์ที่กองทัพได้ฝึกฝนและสร้างวินัยเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อจะได้กลับไปประกอบสัมมาอาชีพ รับผิดชอบตนเอง ครอบครัวและสังคมอย่างสง่างาม จังหวัดตาก มณฑลทหารบกที่ 310 และ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงร่วมกัน ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อนำร่องการฝึกอาชีพทหารกองหนุน โดยมีเป้าหมายหลักหลังจากการฝึกอบรมสำเร็จแล้วต้องมีงานทำ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ อาชีพเสริม หรือเป็นผู้ประกอบการต่อไป

โดยทุกหน่วยงานจะร่วมดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้ จังหวัดตาก ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สภาหอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สภาเกษตรจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สำนักงาน กศน.จังหวัด ตาก จะดำเนินการแนะแนว ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ประสานงานหน่วยงานเพื่อดำเนินการฝึกฝีมือให้แก่ทหารเตรียมปลดประจำการและที่ปลดประจำการแล้ว รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ และดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามภารกิจและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งการติดตามและประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ ค่ายวชิรปราการดำเนินการสำรวจความต้องการในการฝึกทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตำแหน่งงานที่มีความต้องการสมัครเข้าทำงาน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการฝึกอบรม จัดเตรียมสถานที่ อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงาน และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ดำเนินการสนับสนุนด้านงบประมาณการดำเนินโครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา