โลโก้เว็บไซต์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ” ประจำปี 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ” ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 563 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากร ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประสานความร่วมมือกับ 4 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยชุมชนน่าน, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กำหนดให้มีการจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ” ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย เวลา 10.00 น. ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีรองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ” ประจำปี 2559 นี้ มีกีฬาที่ใช้แข่งขันคือ แข่งขันฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลผสม และแชร์บอลหญิง ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อรณรงค์ให้คณาจารย์ และบุคลากร มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ต้องการให้คณาจารย์ และบุคลากร มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 5 สถาบันอีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา