โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1034 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมพิธีการกล่าวคำปฏิญาณตนในพิธีเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำกล่าวคำปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และกล่าวเปิดหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดน่าน จากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน จากนั้น มีพิธีการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอท่าวังผา โดยประธานและหัวหน้าส่วนราชการ และการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากจนให้กับราษฎร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านเป็นตัวแทนมอบ จากนั้นมีการมอบพันธุ์ปลาจากประมงจังหวัดน่าน และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการจังหวัดน่าน ที่ร่วมบริการประชาชนในครั้งนี้

โดย แผนกบริการวิชาการ กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน นำทีมโดย นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน  พร้อมด้วย นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ หัวหน้าแผนกบริการวิชาการ นางนันทนา เรืองแสง เจ้าหน้าที่ประจำงานวิจัย กองการศึกษา และนางสาวศศิภา ชุมภูธิมา เจ้าหน้าที่ประจำคลีนิคเทคโนโลยี บริการแจกเมล็ดพันธ์ุพืชที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา น่าน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวังผา โดยมีประชาชนทั่วไป รับเมล็ดพันธุ์จำนวน 92 ครอบครัว และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา