โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ U2T ตำบลสันกลาง มทร.ล้านนา เชียงราย ถอดบทเรียน หารือแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาโครงการในระยะต่อไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ U2T ตำบลสันกลาง มทร.ล้านนา เชียงราย ถอดบทเรียน หารือแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                            วันที่ 21 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา, คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ นายดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน คณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชม โครงการ U2T ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพร  นรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำเสนอจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานการเพิ่มฟองอากาศขนาดเล็กในบ่อปลาและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานต่อในระดับต่อไป  ซึ่งจะถือได้ว่าอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอที่มีการเลี้ยงปลานิลเยอะที่สุดในประเทศ และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลายังพบปัญหาปลาน็อคน้ำซึ่งส่งผลให้เกษตรขาดทุนจากผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้นำเอานวัตกรรมที่ได้เคยดำเนินงานวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในการเพิ่มปริมาณฟองอากาศในน้ำมาประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงต้นทุนที่ต่ำของการผลิตนวัตกรรมเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำสิ่งนวัตกรรมประดิษฐ์ที่ได้ไปใช้ได้จริง โดยได้เริ่มต้นจากการสำรวจข้อมูลลงพื้นที่บ่อปลาในเขตตำบลสันกลางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์สภาพน้ำ  และจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปใช้กับบ่อปลาของตนเองได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยังได้จัดบูธนิทรรศการการแสดงผลงาน U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ได้ทำร่วมกับตำบลทั้ง 8 ตำบลในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ นายดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้เข้าเยี่ยมชมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุให้การต้อนรับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา