โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายอนุพงศ์ ฐานิศติกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นงนุช เกตุ้ย และอ.ขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ กลุ่มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาระบบสืบค้นย้อนกลับของกระบวนการผลิตกาแฟ โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๘" ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา