โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 2203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้กองคลัง สำนักงานอธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้รับบริการที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดงาน การจัดประชุม การเบิกค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดแนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา