โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 512 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     งานซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกิจก่อสร้าง ทูลส์ โดย นางสาวอังคณา สุทธิศิริมงคล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 88,500.00 บาท (แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  มงคลเทพ)

ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา