โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต้อนรับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 2566 ณ มทร.ล้านนา น่าน โดยมี นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ และกรรมการด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน

     การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และกำหนดให้มีการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา