โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 960 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับ สำนักเกษตรอำเภอสันติสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 70 คน จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวรรณ ช่างกลึงดี อาจารย์ประจำวิชาสาขาสัตวศาสตร์ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และไก่พันธุ์สามสายเลือด มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ และขั้นตอน การเลี้ยงไก่พันธุ์ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีตามหลักวิชาการ มีอาหารโปรตีนจากไข่และเนื้อไก่บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายอย่างพอเพียงในท้องถิ่น สร้างชุมชนเข้มแข็งลดการนำเข้าไข่และเนื้อไก่ในชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพหลัก อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว แก้ไขวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้เรื่อง ไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์สามสายเลือด ไปเป็นต้นแบบในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวยังเป็นการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอีกทางหนึ่งด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา