โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 537 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น มีการจัดกิจกรรมด้วยกันสองวัน คือ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการที่นักศึกษาจัดทำขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อประกอบการเรียน การสอนในรายวิชาสัมมนาพืชศาสตร์ ซึ่งได้เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้จัดการประชุมวิชาการด้วยตนเอง เพื่อนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และทดลองจริงจากการทำปัญหาพิเศษหรือโครงการพิเศษ มาเผยแพร่ให้ คณาจารย์ เพื่อนนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ อีกทั้งเป็นการฝึกให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ หรือวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และแสดงความคิดเห็นเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้องประชุมกาสะลองคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา