โลโก้เว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1333 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม “โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน” โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติศักดิ์ บุญเกิด และ อ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ บรรยายเรื่อง “มารู้จักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บน Arduino เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” อีกทั้งยังให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บน Arduino เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มพูนความรู้นอกเหนือวิชาที่เรียนในหลักสูตร และเพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการทำงานหลังจากจบการศึกษาและเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการแข่งขันโครงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ อาคารวิทยบริการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา