โลโก้เว็บไซต์ พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 418 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา โดยมี รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวปัจฉิมโอวาท และพิธีมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ เช่น ผลการเรียนดีเด่น คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นนักนักกีฬายอดเยี่ยม เป็นต้น ซึ่งพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ เพื่อชี้แนวทางที่เหมาะสมแก่นักศึกษา และสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่ออย่างภาคภูมิใจ และมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากคุณทัตติ งานอ่อน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง การเตรียมตัวก่อนสำเร็จการศึกษา การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์งาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งจัดให้มีการรับสมัครงาน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน การประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร. ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา