โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจรน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจรน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ และคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการทบทวนและพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารจัดการสร้างสรรค์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา