โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.19 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร และ นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน พร้อมบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริษัท ตรัยคุณธรรม จำกัด โดยนายพชร พูลเจริญภักดี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลในถ้วนไตรมาส ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี
     ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุงและบูรณะพระอาราม ทำบุญกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2566 ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ โดยได้ปัจจัยจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 422,000 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม
     สำหรับวัดบุญยืน พระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า ตำบลกลางเวียง บริเวณใจกลางเมืองเวียงสา ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลเวียงสา เป็นวัดประจำอำเภอเวียงสา มีอายุกว่า 200 ปี สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2329 โดยพญาเวียงป้อ และให้นามว่า “วัดบุญนะ” ครั้นต่อมาในรัชสมัยของเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 55 ได้เสด็จประพาสเวียงสา ทรงเห็นว่าวัดบุญนะคับแคบ ไม่อาจขยายให้กว้างขวางได้ จึงให้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดป่าสักงาม” ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2343 โปรดให้สร้างพระวิหารและสร้างพระพุทธรูปประธานในวิหารปางประทับยืน ขนาดสูง 8 ศอก จึงเปลี่ยนชื่อเรียกจาก “วัดป่าสักงาม” เป็น “วัดบุญยืน” ตามลักษณะพระพุทธรูปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ วิหาร ซึ่งเป็นศิลปะล้านนา หลังคาลดหลั่นสามชั้น พระประธานภายในวิหารเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนเปิดโลกอยู่ในพระอิริยาบถยืน ห้อยพระหัตถ์สองข้างลงตามปกติ เหมือนประทับยืน แต่แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้า ประตูวิหาร ประกอบด้วยบานประตูไม้สักแกะสลักลวดลายสามชั้น เป็นภาพพระอินทร์ประทับบนดอกบัวและพระพรหมประทับอยู่บนช้างเจ็ดเศียร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา