โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมสัญจร ณ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมสัญจร ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัญจรพื้นที่มทร.ล้านนา น่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการประจำคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา น่าน) ร่วมกับบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด พร้อมกันนี้ได้ชมการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านเกษตร และอาหาร ของแต่ละหลักสูตร ร่วมถึงเข้าเยี่ยมชม ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (Pharma-Agroforestry District; PAD) ภายใต้ความร่วมมือของสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา