โลโก้เว็บไซต์ (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

(ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๘๑,๖๖๗.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร
๒. (ร่าง) ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร
๓. TOR โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร
๔. บก.06 โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา