โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ ร่วมถวายพานดอกไม้ วันพระเจ้าน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ ร่วมถวายพานดอกไม้ วันพระเจ้าน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 935 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๓๘ รูป และกิจกรรมถวายพานดอกไม้สด ถวายเป็นสักการะ ในงานวันพระเจ้าน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ณ หน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช บริเวณลานทางเข้าค่ายสุริยพงษ์ 

พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ มีพระนามเดิมว่า "เจ้าสุริยะ ณ น่าน" ประสูติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2374 ทรงเป็นราชบุตรของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าหลวงเมืองน่านกับแม่เจ้าสุนันทา ในปีพ.ศ. 2398 และทรงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น พระยาราชวงษ์ ต่อมา พ.ศ. 2431 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ว่าที่เจ้าอุปราช เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว โปรดเกล้าฯให้สถาปนาเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เลื่อนพระฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น พระเจ้านครน่าน มีพระนามปรากฏตามสุพรรณบัฎว่า "พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงศาธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์" นับเป็นพระเจ้านครน่านองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน

พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ถึงแก่พิราลัยด้วยพระโรคชรา ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2461 สิริรวมชนมายุได้ 87 ปี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา