โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1059 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.3(4ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ วท.บ.2(4ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษาจำนวน 15 คน โดยการกำกับและดูแล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม และ อาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา นำนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลน่าน เป็นผู้ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย ในวันที่ 31 มี.ค. 2559 เวลา 13.30-16.00 น. นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการไปศึกษานอกห้องเรียนในครั้งนี้ นำมาผนวกเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาทัศนศึกษาโรงงาน และวิชาการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา